miercuri, 19 iunie, 2024

Special Arad Logo

  Cum să folosești corect legea 544. Maiorul Gigi Pleșca, purtătorul de cuvânt al ISU Arad a întocmit un buletin de informații complet

  de Special Arad | 18 ianuarie 2021, 6:54 PM | Specialiștii

  0

  Buletin de informații cu datele şi informaţiile de interes public, conform prevederilor art. 5

  din legea nr. 544/2001 privind liberul access la informaţiile de interes public

  1. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE
  • G. nr.88/2001, privind înfiinţarea organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, modificată şi aprobată cu Legea nr. 363/2002 şi ulterior prin O.U.G. nr. 25/2004, aprobată prin Legea nr.329/2004;
  • U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005;
  • G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste;
  • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările ulterioare;
  • Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă cu modificările ulterioare;
  • Ordinul M.A.I. nr. 360/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
  • Ordinul M.A.I. nr. 370/2004 pentru aprobarea structurii – cadru a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea inspectoratelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă;

   

  1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE

  În cadrul inspectoratului se constituie şi funcţionează ca structuri specializate:

  1. a) centrul operaţional, care îndeplineşte permanent, la nivelul zonei de competenţă, atribuţiile privind monitorizarea, evaluarea, înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea, alertarea şi coordonarea tehnică operaţională a intervenţiilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
  2. b) inspecţia de prevenire, care îndeplineşte, în zona de competenţă, atribuţiile pe linie de avizare/autorizare, informare publică preventivă, îndrumare şi control privind prevenirea situaţiilor de urgenţă;
  3. c) structura de pregătire pentru intervenţie şi rezilienţa comunităţilor, cu responsabilităţi în domeniul pregătirii personalului operativ propriu, precum şi a populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă;
  4. d) subunităţi de intervenţie organizate ca grupuri de prevenire şi intervenţie, detaşamente speciale, detaşamente, secţii, staţii, pichete de pompieri, de protecţie civilă şi mixte, având în componenţă un număr variabil de echipe şi echipaje specializate pe tipuri de intervenţii, precum şi alte structuri necesare îndeplinirii misiunilor încredinţate;
  5. e) structuri de suport logistic;
  6. f) alte structuri funcţionale.

   

        Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „VASILE GOLDIȘ” al judeţului ARAD îndeplineşte următoarele atribuţii:

  1. a) planifică şi desfăşoară inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;
  2. b) elaborează studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi propune măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea;
  3. c) desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;
  4. d) participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competenţă şi avizează dispoziţiile în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, emise de autorităţile publice locale şi cele deconcentrate/descentralizate;
  5. e) emite avize şi autorizaţii, în condiţiile legii;
  6. f) monitorizează şi evaluează tipurile de risc;
  7. g) participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenţă voluntare şi private, precum şi a populaţiei;
  8. h) organizează pregătirea personalului propriu;
  9. i) execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. şi decontaminare, filtrare şi transport de apă, iluminat, asanare de muniţie neexplodată, protecţie a bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă;
  10. j) controlează şi îndrumă structurile subordonate, serviciile publice şi private de urgenţă;
  11. k) participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;
  12. l) stabileşte concepţia de intervenţie şi elaborează/coordonează elaborarea documentelor operative de răspuns;
  13. m) avizează planurile de răspuns ale serviciilor de urgenţă voluntare şi private;
  14. n) planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative;
  15. o) organizează banca de date privind intervenţiile, analizează periodic situaţia operativă şi valorifică rezultatele;
  16. p) participă cu grupări operative/solicită sprijinul grupărilor operative stabilite şi aprobate pentru/la intervenţii în zona/în afara zonei de competenţă;
  17. q) participă la acţiuni de pregătire şi intervenţie în afara teritoriului naţional, în baza acordurilor la care statul român este parte;
  18. r) participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor;
  19. s) stabileşte, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;
  20. t) controlează respectarea criteriilor de performanţă, stabilite în condiţiile legii, în organizarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private, precum şi activitatea acestora;
  21. u) constată şi sancţionează, prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;
  22. v) desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific;
  23. w) organizează concursuri profesionale cu serviciile voluntare şi private, precum şi acţiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli;
  24. x) asigură informarea organelor competente şi raportarea acţiunilor desfăşurate, conform reglementărilor specifice;
  25. y) încheie, după terminarea operaţiunilor de intervenţie, documentele stabilite potrivit regulamentului prevăzut la art. 13;
  26. z) îndeplineşte alte sarcini stabilite prin lege.

   

        Centrul operaţional are următoarele atribuţii principale:

  1. a) efectuează   activităţi   de   analiză,   evaluare   şi   sinteză   referitoare   la   situaţiile   de urgenţă din competenţă;
  2. b) monitorizează evoluţia situaţiilor de urgenţă şi informează operativ, când este cazul, preşedintele comitetului pentru situaţii de  urgenţă şi celelalte organisme abilitate să întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de intervenţie, propunând, în condiţiile legii, instituirea stării de alertă;
  3. c) elaborează   concepţia   specifică   privind   planificarea,   pregătirea,   organizarea   şi desfăşurarea   acţiunilor   de   răspuns,   precum   şi   concepţia   de   acţiune   în   situaţii   de urgenţă, conform reglementărilor interne, emise în baza răspunderilor privind tipurile de risc gestionate şi funcţiile de sprijin îndeplinite;
  4. d) face propuneri comitetului pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului Naţional, prin Inspectoratul General, privind activitatea preventivă şi de intervenţie în situaţii de urgenţă;
  5. e) urmăreşte aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de intervenţie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;
  6. f) asigură transmiterea operativă a  deciziilor,  dispoziţiilor  şi  ordinelor şi urmăreşte menţinerea legăturilor de comunicaţii cu Centrul Operaţional Naţional, centrele operative cu funcţionare permanentă, cu alte organisme implicate în gestionarea  situaţiilor de urgenţă, precum şi cu forţele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor;
  7. g) centralizează solicitările privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin, premergător şi în timpul situaţiilor de urgenţă, şi le înaintează organismelor abilitate să le soluţioneze;
  8. h) asigură transmiterea mesajelor de înştiinţare primite către structurile din subordine, cele cu care colaborează şi către autorităţile locale;
  9. i) evaluează consecinţele probabile ale surselor de risc;
  10. j) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă date în competenţă;
  11. k) desfăşoară activităţi în domeniul primirii şi acordării asistenţei internaţionale şi al medicinei de urgenţă a dezastrelor.
  12. l) îndeplineşte   alte   atribuţii,   conform   reglementărilor   interne,   emise   în   baza prevederilor

   

  • NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA AUTORITĂŢII SAU A INSTITUŢIEI PUBLICE ŞI ALE FUNCŢIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAŢIILOR PUBLICE

   

  Inspector şef – locotenent colonel GÂRBĂU CRISTIAN

   

  Prim adjunct al inspectorului şef – colonel PINTESCU GRĂDINARU CĂTĂLIN

   

  Împuternicit adjunct al inspectorului şef – locotenent colonel GALE CLAUDIU

   

  Responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public – purtător de cuvânt, maior PLEȘCA GEORGE

   

   

  1. COORDONATELE DE CONTACT ALE AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE

   

  Denumirea: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „VASILE GOLDIȘ” al judeţului ARAD

  Sediul : municipiul ARAD, strada Andrei Șaguna nr.66-72, județ ARAD

  Telefon /fax: 0257251212

  Adrese de e-mail: [email protected], [email protected]

  Pagină web: www.isuarad.ro

  Pagina facebook: ISU ARAD

   

  PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE

  Programul de funcționare pentru activitatea de relații cu publicul în domeniul avizării/autorizării:

  Pentru primire documente în zilele de:

  • LUNI – VINERI : 09:00 – 15:00

  Pentru eliberare documente în ziua de:

  • MARȚI: 12:00 – 14:00
  • JOI: 12.00 – 18.00

  Programul de funcţionare pentru activităţile de relaţii cu publicul în domeniul resurselor umane:

  • LUNI – VINERI între orele 09.00 – 15.00

   

  1. PROGRAMUL DE AUDIENŢE

   

  • Inspector şef – lt.col GÂRBĂU CRISTIAN
  • MARȚI între orele 09.00 – 11.00

   

  • Prim adjunct al inspectorului şef – colonel PINTESCU GRĂDINARU CĂTĂLIN
  • MARȚI între orele 13:00 – 15:00

   

  • Î.Adjunct al inspectorului şef – lt.col GALE CLAUDIU
  • MIERCURI între orele 13:00 – 15:00

   

  1. SURSELE FINANCIARE, BUGETUL ŞI BILANŢUL CONTABIL

   

  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „VASILE GOLDIȘ” al judeţului ARAD este ordonator terţiar de credite, în subordinea ordonatorului secundar de credite  reprezentat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Surse de finanţare: bugetul de stat, donaţii şi sponsorizări. Bugetul şi situaţia plăţilor efectuate de instituţie se regăsesc pe site-ul inspectoratului la secţiunea „Cheltuieli inspectorat”.

   

  Execuţia bugetului de cheltuieli la data de 31.12.2020

                                                                                                                          Mii lei

  Clasificaţia bugetara Execuţie 2017 Execuţie 2018 Execuție 2019 Execuție 2020
  Cap. 61.01.05 31855,60 37435,50 44861,30 54246,2
  Titlul I 30300,60 36166,80 43527,60 51749,80
  Titlul II 1585 1268,70 1332,60 2496,40
  Titlul IX
  Titlul XI 1,10
  Titlul XIII 138,06
  Cap. 68.01.06 162,282 179,818 165,600 204,10
  Titlul VI 5,696 0,684 0,0
  Titlul IX 156,586 156,586 156,586 204,10

   

  • PROGRAMELE ŞI STRATEGIILE PROPRII

   

  • prevenirea, monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă;
  • colaborarea cu alte instituţii privind respectarea legislaţiei specifice managementului situaţiilor de urgenţă.
  • accesarea fondurilor europene nerambursabile pentru finanţarea dotării cu autospeciale, mijloace şi echipamente tehnice necesare intervenţiei;
  • organizarea de campanii media privind pregătirea populaţiei în scopul prevenirii unor situaţii de urgenţă şi adoptării unui comportament adecvat pe timpul manifestării acestora;
  • parteneriate cu societatea civilă, asociaţii non-profit, ONG-uri, mass- media, etc.

   

  • LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

   

  1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea ISU „VASILE GOLDIȘ” al judeţului ARAD, precum şi a structurilor subordonate;
  2. Structura organizatorică, atribuţiile serviciilor funcţionale ale inspectoratului, programul de funcţionare şi programul de audienţe;
  3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea ISU „VASILE GOLDIȘ” al judeţului ARAD, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice;
  4. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, mobil, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
  5. Evaluarea anuală a activităţilor desfăşurate de ISU „VASILE GOLDIȘ” al judeţului ARAD
  6. Programele şi strategiile proprii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă în județ;
  7. Sinteze privind activitatea pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale;
  8. Informari și propuneri privind activitatea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
  9. Măsuri de interes public întreprinse de către ISU „VASILE GOLDIȘ” al judeţului ARAD pentru asigurarea siguranţei cetăţeanului;
  10. Analiza IGSU realizată de Serviciul de Monitorizare şi Analiză Mass-media din cadrul MAI;
  11. Materiale de educaţie pe linia situaţiilor de urgenţă;
  12. Ghiduri, recomandări, măsuri privind prevenirea situaţiilor de urgenţă;
  13. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei;
  14. Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă şi declaraţii de presă;
  15. Materiale privind desfăşurarea unor campanii de informare publică;
  16. Precizări sau puncte de vedere în legătură cu unele subiecte supuse atenţiei mass-media;
  17. Documente privind donaţiile şi sponsorizările oferite inspectoratului;
  18. Date privind dotarea inspectoratului cu anumite categorii tehnice destinate asigurarii mobilității pentru intervenţia în situaţii de urgenţă;
  19. Documente privind categoriile de construcţii şi instalaţii ce se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu și realizarea adăposturilor de protecţie civilă/puncte de comandă;
  20. Date statistice cu privire la activităţile de verificare şi monitorizare a îndeplinirii cerinţelor de securitate la incendiu şi protecţie civilă la localităţi, instituţii şi agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea în zona de competenţă;
  21. Lista persoanelor şi societăţilor certificate în domeniul prestărilor deservicii PSI (stingătoare, ignifugări, termoprotecţie, reparaţii autospeciale, siguranţă la foc);
  22. Informaţii privind activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administrației și Internelor;
  23. Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
  24. Informaţii privind organizarea procedurilor de achiziţii publice la nivelul ISU ”VASILE GOLDIȘ” al judeţului ARAD, conform legislaţiei în vigoare, mai puţin cele referitoare la ofertele de preţ şi cele clasificate, conform legii;
  25. Documentații privind procedurile de achiziții publice;
  26. Contracte de achiziții cu acordul furnizorului/prestatorului/ executantului;
  27. Protocoale de cooperare încheiate cu autorităţi şi instituţii publice, precum şi cu organizaţii neguvernamentale;
  28. Raportul anual de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
  29. Răspunsuri la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

   

  1. LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII
  2. Ordine/dispoziţii de personal din competenţa inspectorului general şi şefilor unităţilor subordonate;
  3. Planuri de măsuri, ordine şi situaţii referitoare la organizarea şi executarea unor misiuni, aplicaţii, exerciţii de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgentă;
  4. Programe de dezvoltare instituţională şi strategii pe termen mediu;
  5. Note de constatare întocmite în urma efectuării unor acţiuni de control;
  6. Informări privind situaţia înzestrării şi starea de operativitate a mijloacelor tehnice şi materialelor de resort destinate îndeplinirii atribuţiilor funcţionale;
  7. Documentaţie privind ofertele de produse / lucrări / servicii;
  8. Contracte de achiziţii;
  9. Situaţii centralizatoare cu nevoi de reparaţii a tehnicii din dotare;
  10. Planul de reparaţii-conservare pentru bunurile materiale;
  11. Planul cu necesarul de materiale pentru activităţile de reparaţii şi întreţinere;
  12. Documente privind stadiul realizării programelor de investiţii şi înzestrare;
  13. Listele de înzestrare, investiţii, lucrări şi servicii;
  14. Documente legate de activitatea de distribuire/redistribuire mijloace şi materiale specifice;
  15. Documente privind evidenţa şi starea tehnică a mijloacelor din dotare;
  16. Rapoarte şi dări de seamă privind activităţile de securitate şi sănătate în muncă ;
  17. Rapoarte şi dări de seamă privind activităţile de protecţia mediului;
  18. Dosarelor de cercetare a evenimentelor de muncă;
  19. Instrucţiuni şi proceduri specifice activităţii de inspecţie a muncii pe linia relaţiilor de muncă;
  20. Ştate de plată, ordine de plată, fişe fiscale, deconturi, registre contabile;
  21. Propuneri de modificare a bugetului de venituri si cheltuieli;
  22. Disponibilul creditelor bugetare angajate;
  23. Documentele justificative aferente plăţilor prin casierie;
  24. Documente vizând asigurarea ordinii publice pe timpul desfăşurării alegerilor locale, parlamentare şi pentru preşedinţie, respectiv organizarea de referendum-uri;
  25. Studii de diagnoză şi prognoză în domeniul resurselor umane;
  26. Date cu privire la personalul în rezervă şi retragere, precum şi veteranii de război;
  27. Ştate de personal şi de funcţii;
  28. Fişe de post, fişe de evaluare şi rapoarte de evaluare a cadrelor;
  29. Documente privind pregătirea şi perfecţionarea personalului;
  30. Registre şi rapoarte de evaluare specifice activităţii de psihologie;
  31. Documente privind elaborarea şi implementarea proiectelor de comunicaţii şi informatică;
  32. Documente privind achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări pentru activitatea de informatică şi comunicaţii de date;
  33. Documente privind intervenţiile tehnice la echipamentele informatice;
  34. Documente privind solicitările, distribuţia, transferul şi retragerea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din categoria/componenţa echipamentelor informatice şi pentru comunicaţii de date;
  35. Documente privind solicitările şi distribuţia de materiale consumabile şi/sau de întreţinere a echipamentelor;
  36. Documente privind asistenţa medicală de urgenţă şi prim ajutor;
  37. Răspunsuri la petiţii si memorii;
  38. Documente statistice şi indicatori de evaluare a activităţii de prevenire;
  39. Documente privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire;
  40. Documente rezultate din desfăşurarea activităţilor specifice pentru implementarea Directivelor Europene;
  41. Documente rezultate din desfăşurarea activităţilor specifice pentru implementarea Directivei 2008/114/CE, privind protecţia infrastructurii critice europene;
  42. Programul logistic;
  43. Proiecte de programe anuale şi multianuale de acţiuni sau strategii;
  44. Proiecte pentru contracte de furnizare de produse, prestare de servicii sau lucrări;
  45. Proiecte acte adiţionale de modificare a unor clauze contractuale;
  46. Angajamente globale şi individuale cât şi ordonanţările pentru produsele şi serviciile contractate/recepţionate;
  47. Situaţii privind înzestrarea cu tehnică;
  48. Situaţia centralizatoare privind necesarul de reparaţii a tehnicii;
  49. Norme de consum carburanţi pentru autospecialele de stins incendii nou intrate în înzestrarea ISU „VASILE GOLDIȘ” al judeţului ARAD;
  50. Situaţia privind evidenţa materialelor periculoase;
  51. Proceduri de lucru pe linie de adăpostire, (adăposturi şi puncte de comandă de protecţie civilă);
  52. Proceduri de lucru pe linie de asanare pirotehnică;
  53. Planuri de organizare şi desfăşurare a inspecţiilor şi controalelor, precum şi materialele rezultate în urma desfăşurării acestor activităţi;
  54. Secţiuni din planuri naţionale de protecţie şi intervenţie în caz de accident nuclear, urgenţă radiologică şi radioactivă;
  55. Planurile judeţene de evacuare a populaţiei şi bunurilor materiale în situaţii de urgenţă;
  56. Adrese, informări şi sinteze privind activitatea componentelor CJSU ARAD;
  57. Informări şi sinteze prezentate în cadrul şedinţelor ordinare/ extraordinare ale CJSU ARAD
  58. Adrese şi solicitări transmise componentelor CJSU ARAD; privind întocmirea Planului anual de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare şi a Planului de activităţi al CJSU ARAD;
  59. Planul roşu de intervenţie la nivel judeţean;
  60. Centralizatoare privind gradul de pregătire pentru intervenţie a ISU ARAD în domeniul Asistenţei medicale de urgenţă;
  61. Planificarea cadrelor militare, precum şi a persoanelor din alte structuri la cursurile de specialitate în domeniul primului ajutor calificat şi descarcerării;
  62. Centralizator forţe şi mijloace specifice SMURD;
  63. Situaţii privind capacitatea de răspuns a echipajelor din structura SMURD;
  64. Analiza statistică privind activităţile de prevenire şi intervenţiile în situaţii de urgenţă;
  65. Direcţiile de acţiune stabilite în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice domeniului de activitate;
  66. Situaţia dinamicii statistice a activităţii de prevenire şi evenimentele ce au constituit situaţii de urgenţă, precum şi intervenţiile serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă;
  67. Studii privind analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi prognoze privind tendinţele de evoluţie a situaţiei operative;
  68. Planul de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivel judeţean;
  69. Documente privind reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale unităţii;
  70. Corespondenţă cu privire la avizarea pentru legalitate a contractelor, înţelegerilor şi altor acte juridice care angajează răspunderea juridică a unităţii;
  71. Corespondenţa cu parchetele şi celelalte autorităţi administrative jurisdicţionale;
  72. Documente justificative, declaraţii privind calculul, reţinerea şi virarea obligaţiilor angajatorului şi ale angajaţilor la bugetele prevăzute şi faţă de terţi;
  73. Documente de evidenţă contabilă, corespunzător formei de înregistrare contabilă utilizată, fişe de cont, jurnale, balanţe de verificare;
  74. Documente privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
  75. Documente referitoare la deschiderea de credite, modificările şi virările de credite bugetare şi evidenţa creditelor bugetare aprobate;
  76. Bugetul de venituri şi cheltuieli şi documente şi analize necesare pentru fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe surse de finanţare;
  77. Documente justificative privind evidenţa şi calculul costurilor privind deplasările în ţară şi străinătate;
  78. Sinteza documentară;
  79. Strategia de comunicare şi relaţii publice;
  80. Planul de comunicare la nivel judetean;
  81. Rapoarte de monitorizare a presei centrale şi locale;
  82. Analize lunare şi anuale cu Răspunsuri la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
  83. Formularea proiectelor de răspuns pe marginea articolelor apărute în mass-media.

   

  1. MODALITĂŢILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

   

  În conformitate cu prevederile art. 21, alin (2) şi ale art.22, alin (1) din Legea 544/2001, persoana care se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate ( i s-a refuzat, în scris, răspunsul la informaţia solicitată; nu a primit nici un răspuns; i s-a răspuns parţial sau incomplet) poate proceda astfel:

  • Depune, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a răspunsului negativ, o reclamaţie administrativă adresată inspectorului şef;
  • Face o plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază, depunerea acestei plângeri nu este condiţionată de depunerea reclamaţiei administrative.

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  1 + 8 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.