luni, 22 iulie, 2024

Special Arad Logo

  Deşeurile de ambalaje, reglementate printr-un nou act normativ

  de Special Arad | 3 iulie 2014, 9:41 AM | Eco

  0

  La începutul lunii mai, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a lansat spre dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. În prezent, în România gestiona-rea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 cu modificările şi completările ulterioare. Proiectul de act normativ creează cadrul necesar în privinţa instituirii unei colaborări între autoritățile administrației publice locale și operatorii economici care preiau obligațiile producătorilor de ambalaje și produse ambalatem scrie revista Ecologic.

  La începutul lunii mai Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a lansat spre dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. În prezent, în România, gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 621/ 2005 cu modificările şi completările ulterioare. Proiectul de act normativ creează cadrul necesar în privinţa instituirii unei colaborări între autoritățile administrației publice locale și operatorii economici care preiau obligațiile producătorilor de ambalaje și produse ambalate.

  Proiectul de Hotărâre de Guvern cu pri-vire la gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje va abroga Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 și va transpune Directiva Parlamentului şi Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje.

  Prin prevederile proiectului de act normativ se stabilește răspunderea financiară a producătorului de bunuri ambalate/amba-laje pentru gestionarea ambalajelor de la populație atunci când acestea devin deșeuri.

  Ambalaje aruncatePrezentul proiect de act normativ creează cadrul necesar:
  – instituirii unei colaborări între autoritățile administrației publice locale și operatorii economici care preiau obligațiile producătorilor de ambalaje și produse ambalate;
  – astfel încât costurile de colectare și valorificare, inclusiv reciclare a deșeurilor de ambalaje de la populație, să fie acoperite de către producătorul de produse ambalate/ambalaje;
  – astfel încât autoritățile administrației publice locale în calitate de deținători legali ai deșeurilor de ambalaje încredințate au responsabilitatea atât a gestionării corespunzătoare a deșeurilor de ambalaje, cât și de a valorifica materialul cu valoare de piață, astfel încât încredințarea să se realizeze cel puțin fără plată din partea cetățeanului.

  Proiectul de act normativ introduce operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje printre operatorii economici care sunt responsabili pentru deşeurile de ambalaje generate de respectivele ambalaje, inclusiv pentru colectarea și valorificarea întregii cantități de ambalaje devenite deşeuri.

  Acesta clarifică responsabilităţile reprezentanţilor autorităților administrației publice locale, operatorilor economici, operatorilor economici autorizați, cât şi ale cetăţenilor care sunt implicaţi în procesul de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

  Subsecvent acestui proiect de act normativ vor fi elaborate mai multe ordine:

  – Un ordin comun al ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, al ministrului Economiei şi al ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea Procedurii, criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, pentru operatorii economici care preiau obligațiile producătorilor de ambalaje și produse ambalate, componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare;

  – Un ordin al ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru aprobarea listei ambalajelor care se consideră că devin deșeuri în gospodăriile populației;

  – Un ordin al ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru stabilirea Procedurii de raportare, tipul datelor şi informaţiilor privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

  Vă prezentăm în continuare un rezumat al acestui proiect de Hotîrâre de Guvern.

  Preambul

  Sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri toate ambalajele introduse pe piaţă, indiferent de materialul din care au fost realizate şi de modul lor de utilizare în activităţile economice, comerciale, în gospodăriile populaţiei sau în orice alte activităţi, precum şi toate deşeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

  Principiile specifice pentru desfășurarea activității de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje sunt:

  a) prevenirea, ca prioritate de producere de deşeuri de ambalaje;

  b) reutilizarea ambalajelor;

  c) reciclarea deşeurilor de ambalaje;

  d) alte forme de valorificare a deşeurilor de ambalaje care să conducă la reducerea cantităţilor eliminate prin depozitare finală.

  Ţinţă de reciclare de 55%

  Obiectivele privind valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi, respectiv, reciclarea deşeurilor de ambalaje care trebuie atinse la nivel naţional sunt următoarele:

  a) valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 60% din greutatea deşeurilor de ambalaje;

  b) reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje, cu minimum 60% pentru sticlă şi hârtie/carton, minimum 50% pentru metal, minimum 15% pentru lemn și minimum 22,5% pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat ca material plastic, din greutatea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaj.

  Ambalaje metaliceCui îi revine responsabilitatea?

  Operatorii economici, persoane juridice române, sunt responsabili pentru colectarea și valorificarea întregii cantități de ambalaje devenite deşeuri, după cum urmează:

  a) operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate sunt responsabili pentru deşeurile de ambalaje generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor pe care le introduc pe piaţa naţională, cu excepţia ambalajelor de desfacere;

  b) operatorii economici care supra-ambalează produse ambalate în vederea revânzării/redistribuirii pe piaţa naţională sunt responsabili pentru deşeurile de ambalaje generate de ambalajele utilizate pentru supra-ambalare;

  c) operatorii economici care comercializează sau distribuie gratuit, pentru prima oară, pentru piaţa naţională ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deşeurile de ambalaje generate de respectivele ambalaje;

  d) operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional ambalaje sunt responsabili pentru deşeurile de ambalaje generate de respectivele ambalaje.

  Preluarea responsabilităţii

  Operatorii economici sunt obligați să asigure preluarea de la beneficiari și de la consumatori a deșeurilor de ambalaje pentru care sunt responsabili și să asigure valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi, respectiv, reciclarea acestora.

  Obligaţiile operatorilor economici se pot realiza:

  a) individual, pentru deşeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse sau;

  b) prin intermediul unui operator economic autorizat de către comisia constituită la nivelul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

  Operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (3) lit. b), şi anume societăţile de preluare a obligaţiilor de colectare/reciclare/valorificare a deşeurilor de ambalaje, sunt obligați să preia obligaţiile operatorilor economici prevăzuți la art.16 alin. (1) distinct pentru ambalajele care devin deșeuri în cadrul activităților de producție și distribuție/comercializare, respectiv în gospodăriile populației și să evidențieze distinct modul de gestionare a celor două categorii.

  Societăţile care preiau obligațiile producătorilor de ambalaje și produse ambalate au obligaţia să asigure reciclarea deșeurilor de ambalaje preluate în limita cantităţilor de ambalaje preluate care devin deșeuri în cadrul activităților de producție și distribuție/comercializare.

  Acestea au obligaţia să încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condiţiile legii, cu autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale sau după caz cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prin care:

  a) să asigure valorificarea tuturor deşeurilor de ambalaje colectate separat de la gospodăriile populaţiei;

  b) să preia obligațiile de îndeplinire a obiectivelor de valorificare, inclusiv de reciclare referitoare la deșeurile de ambalaje prevăzute în planurile județene de gestionare a deșeurilor;

  c) să participe alături de autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale sau după caz cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară la organizarea în condițiile legii a vânzării materialelor din deșeurile de ambalaje către operatorii economici reciclatori/valorificatori;

  d) să plătească diferența dintre costurile stabilite prin tariful/taxa de salubritate pentru colectare, transport și, după caz, sortare și stocare temporară, pentru întreaga cantitate de deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare, inclusiv reciclare și veniturile obținute din încredințarea prin vânzare a materialelor din deșeurile de ambalaje.

  Aceste obligaţii se aplică în limita cantităţilor de ambalaje care devin deșeuri în cadrul gospodăriilor populației preluate prin contract de către operatorii economici care preiau obligațiile producătorilor de ambalaje și produse ambalate.

  Ambalaje din plastic

  Lista ambalajelor care se consideră că devin deșeuri în gospodăriile populației se aprobă prin ordin al ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

  Societăţile de preluare de responsabilităţi au obligația de a încheia contracte cu operatorii economici care colectează deșeuri de ambalaje municipale prin achiziție de la populație în vederea asigurării valorificării prin reciclare a acestora. Totodată au obligația de a face publică pe propria pagină de internet lista colectorilor și a valorificatorilor cu care au încheiat contracte în scopul îndeplinirii obligațiilor.

  Relaţia cu administraţiile locale

  Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au urmă toarele obligaţii:

  a) să îndeplinească obiectivele de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje prevăzute în planul judeţean de gestionare a deşeurilor; obligația se consideră îndeplinită pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje gestionate în colaborare cu un operator economic prevăzut la art. 16 alin. (3) lit. b);

  b) să asigure asocierea sau cooperarea cu operatorii economici care preiau obligațiile producătorilor de ambalaje și produse ambalate pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje colectate separat/sortate în stațiile de sortare;

  c) să asigure împreună cu societăţile de preluare de responsabilităţi organizarea în condițiile legii a vânzării materialelor din deșeurile de ambalaje, sumele astfel obținute urmând a fi utilizate numai pentru acoperirea costurilor cu gestionarea deșeurilor menajere suportate de către populație;

  d) să încaseze de la operatorii economici care preiau obligațiile producătorilor de ambalaje și produse ambalate diferența dintre costurile stabilite prin tariful/taxa de salubritate pentru colectare, transport și după caz, sortare și stocare temporară, pentru întreaga cantitate de deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare inclusiv reciclare și veniturile obținute din vânzarea materialelor din deșeurile de ambalaje;

  e) să acorde aviz de funcționare pentru colectarea prin achiziție a deșeurilor de ambalaje municipale de la populație numai pentru deșeurile de ambalaje pentru care s-a stabilit prin decizie a autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale posibilitatea colectării prin achiziție distinct de deșeurile menajere și similare din același tip de material, astfel încât să nu fie afectat sistemul de colectare separată a deșeurilor municipale prin serviciile de salubritate;

  f) să acorde aviz de funcționare pentru colectarea prin achiziție a deșeurilor de ambalaje municipale de la populație numai colectorilor aflați sub contract cu operatorii economici care preiau obligațiile producătorilor de ambalaje și produse ambalate, astfel încât această activitate să conducă la valorificarea prin reciclare a acestora;

  g) să prevadă în sarcina operatorului de salubritate care desfășoară activitatea de colectare separată și transport obligația de a încredința deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale către un valorificator sau o stație de sortare.

  Ambalajele returnabile

  Operatorii economici deţinători de deşeuri de ambalaje/ambalaje returnabile rezultate din activitatea lor comercială, industrială sau de producţie, inclusiv cele colectate au obligaţia:

  a) să returneze ambalajele returnabile către furnizori;

  b) să încredințeze/comercializeze deșeurile de ambalaje către un colector aflat sub contract cu operatori care preiau obligațiile producătorilor de ambalaje și produse ambalate sau

  c) să asigure reciclarea acestor deșeuri de ambalaje cu asigurarea trasabilității și să raporteze, către agenția județeană de protecție a mediului anual cantitățile de deșeuri de ambalaje generate, cantitățile de deșeuri de ambalaje reciclate, metoda de reciclare și operatorii economici care au efectuat operațiile de reciclare.

  Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje trebuie să fie astfel organizată încât să nu introducă bariere în calea comerţului.

  Statistică

  Operatorii economici care îşi îndeplinesc responsabilităţile individual, operatorii economici care preiau obligațiile producătorilor de ambalaje și produse ambalate, operatorii economici deţinători de ambalaje/deşeuri de ambalaje şi autorităţile și instituțiile publice locale au obligaţia să furnizeze anual Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice informaţii privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

  Operatorii economici care preiau obligațiile producătorilor de ambalaje și produse ambalate au obligaţia să furnizeze anual Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, pe lângă informaţiile de mai sus şi informaţii privind cantităţile de ambalaje, respectiv cantităţile de deşeuri de ambalaje pentru care au preluat obligațiile de la fiecare operator economic.

  Raportarea datelor se realizează folosind aplicația informatică pusă la dispoziție de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului. La solicitare, operatorii economici, autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale trebuie să dovedească prin documente corectitudinea datelor raportate.

  Operatorii economici care îşi îndeplinesc responsabilităţile individual sunt obligaţi să dovedească colectarea propriilor ambalaje devenite deșeuri și să asigure trasabilitatea acestora până la reciclator/valorificator.

  Colectare

  Pentru aplicarea unitară la nivel naţional a colectării separate, containerele folosite la colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale se inscripționează cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate și sunt fabricate sau inscripționate în mod corespunzător în culorile;

  – albastru – pentru deșeuri de hârtie-carton;

  – galben – pentru deșeuri de plastic și metal;

  – verde/alb – pentru deșeuri de sticlă colorată/albă;

  – roșu – pentru deșeuri periculoase.

  Deșeurile de ambalaje din materiale compozite care conțin plastic și/sau metal se colectează împreună cu ambalajele din materialele respective.

  În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, operatorii economici care desfășoară activități de colectare, valorificare, inclusiv reciclare a deșeurilor de ambalaje sunt obligați să solicite menționarea concretă a operației/procesului care se autorizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare pe cod de deșeu de ambalaje.

  Pubele speciale pentru colectare separată

  Operatorii economici care organizează individual colectarea/reciclarea/valorificarea, şi care în 2 ani consecutivi nu îşi îndeplinesc cel puţin obiectivele, sunt obligaţi să îşi înde-plinească responsabilităţile prin intermediul unui operator economic care preia obligațiile producătorilor de ambalaje și produse ambalate

  Licenţele de operare ale operatorilor economici care preiau obligațiile de gestionare a deșeurilor de ambalaje rămân valabile pe perioada pentru care au fost emise, cu posibilitatea revizuirii acestora de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  0 + 6 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.