miercuri, 17 iulie, 2024

Special Arad Logo

  Cum se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2022 – martie 2023

  de Special Arad | 4 octombrie 2022, 12:20 PM | Știri Arad

  0

  Primăria Municipiului Aradv a publicat modul de desfășurare și explicațiile referitoare la care sunt pașii în vederea primirii ajutorului la încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2022 – martie 2023 și a suplimentului pentru energie.

  I. Preluarea cererilor de la populație se va face în 5 locații denumite “centre pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece noiembrie 2022 – martie 2023 și a suplimentului pentru energie“. Adresele celor 5 centre sunt următoarele:4

  1) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie nr. 1
  Locație: Arad, Piața Plevnei nr. 1.
  Cartiere arondate: Centru (B-dul Revoluției, de la P-ţa Romană până la Gară și străzile adiacente), Aradul Nou, Sânicolaul Mic, Subcetate, Mureșel, Grădiște, Cartierul Funcționarilor.

  2) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie nr. 2
  Locație: Arad, Calea Radnei nr. 250
  Cartiere arondate: Micalaca (inclusiv zona III).
  La această locație se vor depune cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică și a suplimentului pentru energie aferent de către toți solicitanții de pe raza municipiului Arad.

  3) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie nr. 3
  Locație: Arad, Calea Radnei bl. 108/b, parter
  Cartiere arondate:
  A) Pentru încălzirea locuințelor cu energie termică și gaze naturale: Şega, Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.
  B) Pentru încălzirea locuințelor cu combustibili solizi și/sau petrolieri: Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.

  4) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie nr. 4
  Locație: Arad, str. Rodnei nr. 3-5 bl. 5 (zona Confecții)
  Cartiere arondate:
  A) Pentru încălzirea locuințelor cu energie termică și gaze naturale: Pârneava, zona Confecții, Faleza Sud, Drăgășani, Cadaş.
  B) Pentru încălzirea locuințelor cu combustibili solizi și/sau petrolieri: Pârneava, zona Confecții, Faleza Sud, Drăgășani, Cadaş, Şega.

  5) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie nr. 5
  Locație: Arad, Calea Radnei, nr. 250, sediul Direcției de Asistență Socială Arad
  La această locație se vor depune cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței de către beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și de către beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei, conform Legii nr. 277/2010, cu modificările și completările ulterioare.

  Activitatea de preluare a cererilor în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru perioada sezonului rece noiembrie 2022 – martie 2023 și a suplimentului pentru energie, se va desfășura în Municipiul Arad începând cu data de 17.10.2022.

  Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se va face începând cu luna noiembrie 2022, pentru solicitanții care au depus cererile și documentele doveditoare în perioada 17.10.2022 – 20.11.2022, în ordinea străzilor și a zilelor specificate în anexa nr. 2 a prezentei și care face parte integrantă din dispoziție. După acest termen, cererile vor fi aprobate conform prevederilor Legii nr. 226/2021, și anume:

  -începând cu luna depunerii cererii, pentru solicitanții care au depus cererile și documentele doveditoare până în data de 20 a lunii respective;
  -începând cu luna următoare, pentru solicitanții care au depus cererile și documentele doveditoare după data de 20 a lunii;
  -începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

  Cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică se vor prelua exclusiv la sediul Centrului pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie nr. 2, situat în Arad, Calea Radnei nr. 250, de la toți solicitanții de pe raza municipiului Arad.

  Beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei, conform Legii nr. 277/2010, cu modificările și completările ulterioare, vor depune cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie la sediul Centrului pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie nr. 5, situat în Arad, Calea Radnei, nr. 250 (la sediul Direcției de Asistență Socială Arad), indiferent de tipul de încălzire folosit.

  II. Formularele de cerere pot fi ridicate de către solicitanți astfel:
  -de la casieriile CET – HIDROCARBURI de către persoanele a căror locuință se încălzește cu energie termică ;
  -de la Centrele de preluare a cererilor de către persoanele a căror locuință se încălzește cu energie electrică, gaze naturale sau combustibili solizi și/sau petrolieri.

  Pentru sezonul rece noiembrie 2022 – martie 2023, formularul de cerere și declarație pe propria răspundere este unic pentru toate tipurile de încălzire (energie termică, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi și/sau petrolieri).

  Tipul de încălzire se evidențiază pe cerere, prin bifarea căsuței aferente tipului de încălzire. Titularii au obligația înscrierii corecte și ușor lizibile a codurilor de client și CLC în rubricile din cerere.

  Tipurile de supliment pentru energie solicitate se evidențiază pe cerere, prin bifarea căsuțelor aferente tipurilor de energie utilizate.
  III. La depunerea cererilor, în cazul asociațiilor de proprietari/locatari, cererea va cuprinde pe pagina 16, o adeverință cu următorul format:

  adeverinta tip ajutor incalzire
  Adeverința va fi completată și semnată de către președintele / administratorul asociației, având obligatoriu ștampila asociației. Președintele / administratorul poartă răspunderea veridicității datelor înscrise în adeverință, conform prevederilor legale în vigoare și a actelor normative care reglementează materia.

  În cazul în care nu este constituită asociație de proprietari / locatari în imobil, titularul solicitării va completa și semna următoarea declarație, care se regăsește pe pagina 15 a formularului de cerere-declarație pe propria răspundere:

  declaratie tip ajutor incalzire model

  Potivit legii, trebuie să se solicite acte doveditoare atât privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, precum și privind locuința sau bunurile deținute de aceștia, cererea și declarația pe propria răspundere în formatul stabilit de actele normative în vigoare vor fi însoțite de următoarele acte:

  1) Acte de identitate pentru toți membrii familiei:
  a) Buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele peste 14 ani;
  b) Certificat de naștere pentru minorii sub 14 ani;
  c) Certificat de naștere pentru minorii peste 14 ani care nu au stabilită filiația față de tată
  d) Permis de ședere temporară, permis de ședere pe termen lung, carte de rezidență și carte de rezidență permanentă, pentru cetățenii străini sau apatrizi.

  2) Acte doveditoare de venituri (luna anterioara depunerii cererii): 
  a) adeverință salar net (orice fel de salar), în care vor fi incluse toate sporurile și primele, cu specificarea dacă se acordă sau nu tichete de masă, valoarea acestora, și dacă beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice;
  b) venituri obținute din străinătate;
  c) cupon de pensie (orice fel de pensie);
  d) cupon indemnizație șomaj sau venit lunar de completare;
  e) cupon / adeverință indemnizație pentru persoana cu handicap;
  f) adeverință bursă elevi și studenți (se specifică felul bursei și cuantumul) ;
  g) adeverință indemnizații și stimulente pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
  h) talon de plată indemnizații cu caracter permanent;
  i) cupon alocații de stat pentru copii, de întreținere pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați;
  j) act legal de încredințare a minorilor (când aceștia nu locuiesc împreună cu părinții, sau dacă părinții sunt despărțiți legal sau în fapt);
  k) hotărârea de încredințare în cazul minorilor care sunt în plasament familial sau încredințați spre adopție ;
  l) orice alt document care să dovedească veniturile lunare menționate în declarația de venituri cod 01 – 80 ;

  3) Acte doveditoare privind gradul de dizabilitate – certificat de încadrare în grad de handicap (în copie).

  4) Acte doveditoare privind locuința (pentru titularul cererii):
  a) contract de vânzare – cumpărare;
  b) extras CF recent (care să nu fie ieșit din perioada de valabilitate);
  c) contract de închiriere;
  d) contractul de comodat, însoțit de documentul care atestă dreptul comodantului de a da în folosință imobilul
  e) orice act care să ateste dreptul locativ sau de folosință în condițiile legii.

  5) Acte doveditoare privind bunurile mobile:
  a) certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie);

  6) Acte doveditoare privind sistemul de încălzire și sursele de energie folosite:
  a) factură E-ON  (în copie);
  b) factură CET, pentru consumatorii individuali (în copie);
  c) factură Enel  (în copie);
  d) contract valabil pentru furnizarea energiei electrice și dovada debranșării de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale pentru solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică (în copie).
  Pe copiile facturilor anexate solicitării este obligatoriu să fie clar lizibile codul titularului de contract / codul de client și codul locului de consum (CLC).

  7) Persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract cu clauză de întreținere [art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 226/2021], va anexa la cerere, în mod obligatoriu, în copie, contractul de întreținere

  8) Încheiere executorie definitivă privind recunoașterea de către instanța de tutelă a capacității depline de exercițiu în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă intre 16 și 18 ani care locuiesc și se gospodăresc singure și au capacitate de exercițiu anticipată.

  9) Împuternicire din partea proprietarului locuinței sau din partea titularului contractului de închiriere, comodat sau concesiune al acesteia, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 226/2021, în cazul în care titularul este un alt membru de familie, nu titularul dreptului locativ.

  10) Declarație pe propria răspundere privind adresa la care locuiesc în fapt în cazul persoanelor care locuiesc în zonele nesistematizate, Sânicolau Mic (str. Tarafului, str. Brândușei, str. Căpșunilor), Alfa (str. Mărului, str. Sabinelor), Șega (str. Mușețel, str. Șezătoarei, str. Aprodul Purice, str. Socului, str. Baba Novac, str. Giordano Bruno, str. Hașdeu, str. Cosânzeana). Conform prezentei dispoziții, locuințele persoanelor care locuiesc în fapt în zonele nesistematizate se asimilează la categoria „locuințe situate în așezări informale” prevăzute de Legea nr. 226/2021.

  11) Declarație pe propria răspundere privind adresa la care locuiesc în fapt în cazul persoanelor care au adresa „Municipiul Arad” în actul de identitate provizoriu.

  12) Beneficiarii de ajutor social și beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei vor anexa cererii doar actele de identitate (în copie), actele doveditoare de venit și, după caz, certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie).

  13) Extras de cont pentru solicitanții de ajutor pentru încălzire, respectiv supliment pentru energie pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri, în cazul în care se optează pentru virarea ajutoarelor în cont.

  Nu se solicită:
  -adeverință de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă; acest act precum și altele dacă e cazul vor fi solicitate în cazul efectuării unor verificări prin sondaj sau a unor verificări impuse din orice alte motive
  -acte doveditoare privind bunurile imobile, întrucât software-ul de gestionare a prestațiilor sociale utilizat de către Direcția de Asistență Socială Arad, este conectat la cel de evidență a bunurilor mobile și imobile utilizat de Direcția Venituri a Primăriei Municipiului Arad, cu excepția cazurilor în care interogarea bazei de date a instituțiilor partenere nu clarifică situația
  -acte doveditoare privind statutul de beneficiar de prestații sociale (ajutor social sau alocație pentru susținerea familiei, acest aspect urmând a fi verificat în bazele de date ale Direcției de Asistență Socială Arad
  -comunicarea dispoziției privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, pentru sezonul rece anterior, acest aspect urmând a fi verificat în bazele de date ale Direcției de Asistență Socială Arad.

  II. Se va solicita de către Direcția de Asistență Socială Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, eliberarea de adeverințe privind veniturile impozabile realizate de solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței și de supliment pentru energie. Adeverințele de la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Arad, vor fi solicitate pentru toți membrii de familie, cuprinși în cerere, pe bază de tabel de către angajații Direcției de Asistență Socială Arad.

  III. Se va solicita de către Direcția de Asistență Socială Arad, Casei Județene de Pensii Arad, emiterea de dovezi privind acordarea / neacordarea unei forme de sprijin pentru încălzirea locuinței pentru diverse categorii de pensionari.

  IV. Pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declarațiile pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, se vor efectua anchete sociale. Anchetele sociale se efectuează la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (7) din Legea nr. 226/2021. Anchetele sociale pentru cererile de acordare a ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie se efectuează astfel:
  a) în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în cazul ajutorului pentru energie electrică, cu excepția beneficiarilor de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei pentru care au fost deja efectuate anchetele sociale;
  b) până cel târziu în data de 28.02.2023 pentru solicitanții de ajutor pentru energie termică, gaze naturale, respectiv combustibili solizi și/sau petrolieri și supliment pentru energie, în cazul cererilor înregistrate în perioada 17.10.2022 – 20.11.2022;
  c) în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii pentru solicitanții de ajutor pentru energie termică, gaze naturale, respectiv combustibili solizi și/sau petrolieri și supliment pentru energie, în cazul cererilor înregistrate începând cu data de 21.11.2022.

  V. Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și la suplimentul pentru energie se realizează prin dispoziții colective distincte emise de primarul municipiului Arad, pe fiecare tip de încălzire în parte, respectiv pentru suplimentul pentru energie; dispozițiile se emit o singură dată pentru toată perioada acordării beneficiilor. În mod similar, modificarea dreptului, încetarea dreptului și respingerea solicitării se realizează prin dispoziții colective emise de primarul municipiului Arad, pe fiecare tip de încălzire în parte, respectiv pentru stimulentul pentru energie.

  VI. Vor fi emise comunicări individuale privind rezoluția de aprobare / respingere / modificare / încetare a ajutorului pentru încălzire respectiv pentru stimulentul pentru energie, pentru fiecare solicitant.

  VII. În cazul ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică, în care rezoluția cererii nu se schimbă în lunile următoare depunerii acesteia, modificându-se doar valoarea ajutorului maxim lunar pentru încălzirea locuinței cu energie termică, din rațiuni economice, comunicările individuale vor cuprinde valoarea ajutorului maxim pentru fiecare lună în parte.

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  8 + 8 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.