ExclusivOficiul European de Proprietate Intelectuală a răspuns în parte întrebărilor avocatului Bogdan Ionescu în legătură cu marca Arsenie Boca

  de - | 2 iulie 2018, 8:45 AM | Dezvăluiri | Topic special

  0

  Am adresat o cerere către EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO), cu sediul în Alicante, Spania, în vederea furnizării unor informații vizavi de cazul Arsenie Boca.

  Cererea a fost făcută proprio nomine, din postura de simplu cetățean european, de altfel subsemnatul (până la acest moment) nereprezentând/neasistând ca avocat (sau în altă calitate) niciuna dintre părțile beligerante.

  Deloc întâmplător, pe aceste coordonante, cererea adresată a fost una extrem de simplă, directă, nesofisticată, lipsită de acel formalism și rezervă lingvistică – pe care le-ar fi avut dacă era scrisă dintr-o postură profesională/avocațială.

  Citește și: În atenția Patriarhiei Române: un avocat din Arad demontează cu punct și virgulă escrocheria cu Arsenie Boca

  Datorită faptului că această corespondență s-a purtat în limba engleză este corect să o prezentăm astfel (inclusiv pentru a nu fi acuzați de alterarea/denaturarea răspunsurilor ce ne-au fost furnizate). Totuși, aceasta nu înseamnă interdicția unei traduceri, atâta timp ce este una fidelă. Deși realizată personal, cititorii își vor putea face o opinie dacă traducerea în limba română (plasată în imediata vecinătate a textului original) respectă atare exigențe.

  Cererea noastră (transmisă via E-mail) s-a deschis astfel: „Dear EUIPO ! I want to inform you about a case that has caused a huge scandal in Romania, a case which is indissolubly linked to your institution. This case produces a very important injury to your reputation as an institution as long as you keep silence and do not clarify things in an unequivocal manner”.

  Traducere: „Dragă EUIPO ! Doresc să te informez despre un caz care a produs un mare scandal în România, un caz care este indisolubil legat de instituția ta. Acest caz produce o foarte importantă vătămare a reputației tale ca și instituție atâta timp ce păstrezi tăcerea și nu clarifici lucrurile într-o manieră neechivocă”.

  Cererea noastră a fost construită pe trei puncte, iar după scurta introducere (pe care am perceput-o suficientă pentru a atrage interesul lecturării în continuare) am intrat ex abrupto în subiect.

  „First of all you must confirm or deny if there is registered a trade mark such as «ARSENIE BOCA» or «PARINTELE ARSENIE BOCA»”.

  Traducere: În primul rând trebuie să confirmi sau să negi dacă este înregistrată o marcă precum ”ARSENIE BOCA” sau ”PARINTELE ARSENIE BOCA”.

  Răspuns EUIPO:

  As regards your first point, we would like to confirm that our Register does not contain the European Union Trade Marks (EUTMs) “ARSENIE BOCA” or “PARINTELE ARSENIE BOCA” as such.

  Traducere:

  Privitor la primul tău punct, dorim să confirmăm că Registrul nostru nu conține Marca Înregistrată Europeană (EUTMs) ”ARSENIE BOCA” sau ”PARINTELE ARSENIE BOCA” ca atare.

  Pe al doilea punct, solicitarea noastră a fost formulată astfel:

  Secondly, if it is legal to combine two separate/distinct trade marks into one. Let’s say I have one trade mark ”ARSENIE” and another trade mark ”BOCA PARINTELE” and after this from my point of view I own the trade mark ARSENIE BOCA or ARSENIE BOCA PARINTELE or PARINTELE ARSENIE BOCA.

  Traducere:

  În al doilea rând, dacă este legal să combini două mărci înregistrate separate/distincte într-una singură. Să spunem că dețin o marcă înregistrată ”ARSENIE” și o altă marcă înregistrată ”BOCA PARINTELE”, iar după aceasta, din punctul meu de vedere, dețin marca înregistrată ARSENIE BOCA sau ARSENIE BOCA PARINTELE ori PARINTELE ARSENIE BOCA.

  Răspuns EUIPO:

  On your second question, we would like to point out that registration of a trade mark grants exclusive rights only on the sign constituting the mark. The rights conferred upon the proprietor of an EUTM are listed in Article 9 of the European Union Trade Mark Regulation (EUTMR). The owner of the mark “BOCA PARINTELE” could, for instance, prevent use of the later trade mark “ARSENIE BOCA PARINTELE” if the competent authority in the context of infringement proceedings considered that there exists likelihood of confusion between the two marks on the relevant public.

  Traducere:

  În ceea ce privește a doua întrebare, am dori să arătăm că înregistrarea unei mărci conferă drepturi exclusive doar asupra semnului care constituie marca. Drepturile conferite proprietarului unei EUTM sunt enumerate în Articolul 9 din Regulamentul Uniunii Europene privind Marca (EUTMR). Deținătorul unei mărci ”BOCA PARINTELE” ar putea, de exemplu, să împiedice utilizarea mărcii înregistrate ulterioar ”ARSENIE BOCA PARINTELE”, dacă autoritatea competentă în contextul procedurilor de încălcare consideră că există un risc de confuzie între cele două mărci înregistrate asupra publicului relevant.

  Al treilea punct a fost formulat astfel:

  „Thirdly, what criterion of novelty can be fulfilled by a design which is a simple drawing after a famous photo of Father Arsenie Boca known as the Saint of Transylvania.

  It’s about the design number 003564582-0001

  And if I own this design, this will legally allow me to monopolize ALL the images of Father Arsenie Boca ?  So, if I registered (as a design) a drawing after a famous Elvis Presley picture, would I be able to forbid anyone to use any image of Elvis Presley? Obviously not. But you have to say that (not me)”.

  Traducere:

  În al treilea rând, ce criteriu de noutate poate fi îndeplinit de către un desen, care este o simplă schiță după o fotografie celebră a Părintelui Arsenie Boca, cunoscut ca și Sfântul Ardealului.

  Este vorba despre desenul cu numărul 003564582-0001.

  Iar dacă dețin acest desen, aceasta îmi va permite în mod legal să monopolizez TOATE imaginile Părintelui Arsenie Boca ? Asfel, dacă înregistrez (ca și desen) o schiță după o imagine celebră a lui Elvis Presley, aș putea să interzic oricui să folosească orice imagine a lui Elvis Presley ? Cu evidență nu. Dar tu trebuie să spui aceasta (nu eu).

  Răspuns EUIPO:

  Regarding your third point, please be reminded that a ‘design’ as defined by the Community Design Regulation (CDR) is the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture and/or materials of the product itself and/or its ornamentation (Article 3(a) CDR). A design will be protected as a Community design to the extent that it is new and has individual character (Article 4(1), 5 and 6 CDR).

  A Community design will be considered to be new if it is not predated by an identical design that has been made available to the public (Article 5(1) CDR). Designs will be deemed to be identical if their features differ only in immaterial details (Article 5(2) CDR). A design will be considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has previously been made available to the public (Article 6(1) CDR).

  An image of a person can be registered as a Community design, including an image of a person who is famous in a Member State or in the entire EU. Such design would normally be classified under Class 32 of the Locarno Classification as “Ornamentation”.

  It should be noted that the examination of a Community design application that is performed by the Office of its own motion does not cover novelty, but is limited only to checking whether the design corresponds to the definition provided for in Article 3(a) CDR or if it is contrary to public policy or to accepted principles of morality (Article 9 CDR). For more information on how the Office interprets and applies these provisions, please consult the EUIPO Guidelines on examination of applications for a Registered Community Design(4.Examination of the Substantive Requirements).

  A registered Community design shall confer on its holder the exclusive right to use it and to prevent any third party not having his consent from using it (Article 19(1) CDR).

  Once it is registered, a Community design might be declared invalid under Article 25(1)(b) CDR in conjunction with Articles 5 and 6 CDR if an identical design or a design producing the same overall impression has been previously disclosed pursuant to Article 7 CDR (i.e. published following registration or otherwise, or exhibited, used in trade or otherwise disclosed). Any natural or legal person, as well as a public authority empowered to do so, may submit an application for a declaration of invalidity of a Community design to the Invalidity Division of the Office based on Article 25(1)(b) CDR in conjunction with Articles 5 and 6 CDR. The validity of a Community design can also be challenged before the Community design courts of the Member States on the basis of a counterclaim in infringement proceedings (Article 24(1) CDR). For further details, please see the Guidelines on examination of design invalidity applications.

  Traducere:

  Privitor la cel de-al treilea punct, îți reamintim că un ”desen” așa cum este definit de către Regulamentul Consiliului privind desenele sau modelele industriale comunitare (CDR) înseamnă aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia, rezultând, în special, din caracteristicile liniilor, contururilor, formei, texturii și/sau a materialelor și/sau a ornamentației (Articolul 3(a) CDR). Un desen va fi protejat ca un desen Comunitar în măsura în care este nou și are caracter individual (Articolul 4(1), 5 și 6CDR).

  Un desen Comunitar va fi considerat nou dacă nu este precedat de un desen identic care a fost făcut public (Articolul 5(1) CDR). Desenele vor fi considerate identice dacă caracteristicile lor diferă între ele numai la nivelul unor detalii nesemnificative (Article 5(2) CDR). Un desen va fi considerat ca având un caracter individual dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat diferă de impresia produsă asupra unui asemenea utilizator de orice alt desen sau model care a fost făcut public (Articolul 6(1) CDR).

  Imaginea unei persoane poate fi înregistrată ca un desen comunitar, inclusiv imaginea unei persoane care este faimoase într-un Stat Membru sau în întreaga UE. Un astfel de desen ar fi în mod normal clasificat în Clasa 32 din Clasificarea Locarno ca ”Ornamentație”.

  Trebuie remarcat că examinarea unui cereri de desen Comunitar, care este efectuată din propria inițiativă de către Oficiu nu acoperă noutatea, ci este limitată doar la verificarea dacă desenul corespunde definiției oferite în Articolul 3(a) CDR sau dacă este contrar ordinii publice ori principiilor acceptate de moralitate (Articolul 9 CDR). Pentru mai multe informații despre modul cum Oficiul interpretează și aplică aceste dispoziții, te rog consultă Ghidul EUIPO privind examinarea cererilor pentru Înregistrarea Desenului Comunitar (4. Examinarea Cerințelor Substanțiale).

  Un desen Comunitar înregistrat va conferi titularului său dreptul exclusiv de a-l folosi și de a împiedica orice terț, care nu are consimțământul său, să-l folosească (Articolul 19(1)CDR).

  Odată ce este înregistrat, un desen Comunitar va putea să fie declarat nul sub Articolul 25(1)(b) CDR coroborat cu Articolele 5 și 6 CDR dacă un desen identic sau un desen ce produce aceeași impresie globală  a fost anterior divulgat în temeiul Articolului 7 CDR (i.e. publicat ca urmare a înregistrării, sau expus, utilizat în comerț sau făcut public în orice alt mod). Orice persoană fizică sau juridică, precum și o autoritate publică împuternicită să facă acest lucru, poate înainta o cerere pentru declararea nulității unui desen Comunitar la ”Invalidity Division” a Oficiului bazat pe Articolul 25(1)(b) CDR coroborat cu Articolul 5 și 6 CDR. Nulitatea unui desen Comunitar poate să fie de asemenea contestată înaintea unei instanțe competentă în materia desenelor și modelelor industriale comunitare din Statele Membre, ca urmare a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere (Articolul 24(1) CDR). Pentru mai multe detalii, consultați vă rog Ghidul privind examinarea cererilor de nulitate a desenelor.

   

  ***

  Evident, fiecare va extrage din cele de mai sus concluziile care îi convin în susținerea propriei poziții. Totuși, ceea ce este indubital – EUIPO a refuzat să răspundă în mod clar, limpede, simplu (și deci inechivoc) punctelor II și III din cererea ce i-a fost adresată. De altfel, pe aceste puncte II și III conduita EUIPO nu diferă cu nimic față de, bunăoară, conduita unor instituții publice naționale. Cei care au o minimă experiență în acest domeniu știu că atare instituții refuză efectiv să-ți ofere un răspuns evident, lămurit, precis, indubitabil, chiar și celor mai banale chestiuni/probleme ridicate. De asemenea, un alt tipic al autorităților (inclusiv în cazul EUIPO) îl reprezintă aruncarea/citarea pur și simplu a unor dispoziții legale, fără nicio altă explicație și fără vreo corelare cu situația concretă/specifică ce i-a fost adusă spre rezolvare. Procedând astfel, instituțiile refuză practic a da un răspuns, iar solicitantul/petiționarul se găsește exact în aceeași situație cu cea anterioară primirii așa-zisului „răspuns”.

  Avocat Bogdan Ionescu

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  3 + 9 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.

  Acest site folosește cookies. Prin navigarea pe acest site, vã exprimați acordul asupra folosirii lor. Am actualizat politicile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Detalii.