joi, 30 mai, 2024

Special Arad Logo

  IPJ Arad angajează 21 de agenți de Poliție pentru mediul rural

  de - | 2 aprilie 2016, 11:31 AM | Știri Arad

  0

  Inspectoratul de Poliție Județean Arad organizează un concurs pentru ocuparea unui număr de 21 de posturi vacante de agenți, specialitatea ordine publică, în mediu rural, dintre care 20 prin încadrare din sursă externă și unul prin reîncadrare ca poliţist.

  Condiții pentru ocuparea celor 20 de posturi vacante de agenți:

  1. Condiții de participare

  Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
  b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
  c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
  e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
  f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
  g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
  h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
  j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
  k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”;
  l) îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
  m) trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;
  n) să dețină permis de conducere categoria „B”.

  Nu pot fi încadrate din sursă externă ca poliţişti persoanele care au avut această calitate, dacă:
  a) au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

  Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

  2. Desfășurarea concursului (probele de concurs)

  2.1 . Reguli privind examinarea psihologică

  Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate și vor fi comunicate candidaților la avizierul IPJ Arad. Rezultatele la testarea psihologică se afișează pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) precum și la avizierul și IPJ Arad.

  2.2. Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:
  a) Evaluarea performanţei fizice;
  b) Test scris, de tip grilă;
  c) Interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă finală şi nu au putut fi departajaţi prin aplicarea celorlalte criterii prevăzute de Ordinul M.A.I. nr. 665/2008, cu modificările şi completările ulterioare).

  Cu ocazia înscrierii, candidații sunt obligați să opteze, prin cererea de înscriere, pentru a candida la concurs pentru ocuparea postului/posturilor din cadrul unei structuri.

  Este interzisă înscrierea la concurs la mai multe structuri sau posturi, după caz, candidații fiind obligați să opteze, cu ocazia depunerii cererii de înscriere, pentru o singură structură, sau un singur post, după caz, la care concurează.

  Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, depusă până la data de 08.04.2016, în zile lucrătoare, la sediul Inspectoratului de poliție Județean Arad, Serviciul Resurse Umane.

  Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până la data de 15.04.2016, în zile lucrătoare, vor cuprinde următoarele documente:
  • cererea de înscriere şi CV;
  • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (copii legalizate a diplomei de bacalaureat și a foii matricole);
  • copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
  • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
  • autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
  • cazierul judiciar;
  • caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
  • 3 fotografii tip buletin de identitate;
  • două fotografii color 9 x 12 cm;
  • fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
  • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 6);
  • copia permisului de conducere;

  Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul și doar la unitățile de recrutare în al căror stat de organizare se regăsește postul/structura pentru care optează fiecare candidat (exemplu, candidații care doresc să se înscrie la concurs la un inspectorat de poliție județean, nu pot depune cerere la alt inspectorat de poliție județean sau la D.G.P.M.B.).

  Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

  De asemenea, și completarea dosarelor de recrutare se face personal.

  Atenție! După data limită de înscriere, respectiv data de 08.04.2016, orele 16.00, comisiile de recrutare nu vor mai primi alte cereri de înscriere, iar după data limită de completare a dosarelor, respectiv 15.04.2016, comisiile de recrutare nu vor mai primi documente, analizarea dosarelor în vederea validării/invalidării candidaturii urmând a se face strict pe baza actelor depuse până în acel moment.

   


   

  Condiții pentru postul vacant prin reîncadrare ca poliţist:

  1. Condiții de participare

  Pot participa la concurs/examen, persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  a) au avut calitatea de polițist și au încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 lit. b), d) – f) și j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare (la pierderea capacității de muncă în condițiile legii, la cerere, prin demisie, la numirea într-o altă funcție publică, la reorganizarea unității);
  b) să fie confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se organizează examen;
  c) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
  d) să cunoască limba română scris şi vorbit;
  e) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  f) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
  g) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
  h) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
  i) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
  j) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  k) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
  l) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
  m) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”;
  n) îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
  o) trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;
  p) să dețină permis de conducere categoria „B”.

  Nu pot fi reîncadrate din sursă externă ca poliţişti persoanele care au avut această calitate, dacă:
  a) au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

  Candidaților declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de reîncadrare în Poliția Română, li se vor acorda, gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deţinute în rezervă.

  Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

  2. Desfășurarea concursului (probele de concurs)

  2.1 . Reguli privind examinarea psihologică

  Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate și vor fi comunicate candidaților la avizierul IPJ Arad. Rezultatele la testarea psihologică se afișează pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) precum și la avizierul și IPJ Arad.

  2.2. Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:
  a) Evaluarea performanţei fizice;
  b) Test scris, de tip grilă;
  c) Interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă finală şi nu au putut fi departajaţi prin aplicarea celorlalte criterii prevăzute de Ordinul M.A.I. nr. 665/2008, cu modificările şi completările ulterioare).

  Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, depusă până la data de 08.04.2016, în zile lucrătoare, la sediul Inspectoratului de poliție Județean Arad, Serviciul Resurse Umane.

  Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până la data de 15.04.2016, în zile lucrătoare, la structura de resurse umane a unităţii unde s-au înscris şi vor cuprinde următoarele documente:
  • copia actului administrativ prin care i-au încetat raporturile de serviciu sau adeverință eliberată de unitatea în care au fost încadrați din care să rezulte că a avut calitatea de polițist și motivul încetării raporturilor de serviciu;
  • cererea de înscriere şi CV;
  • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
  • copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
  • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
  • autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
  • cazierul judiciar;
  • caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
  • 3 fotografii tip buletin de identitate;
  • două fotografii color 9 x 12 cm;
  • fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
  • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
  • copia permisului de conducere;

  Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul și doar la unitățile de recrutare în al căror stat de organizare se regăsește postul/structura pentru care optează fiecare candidat (exemplu, candidații care doresc să se înscrie la concurs la un inspectorat de poliție județean, nu pot depune cerere la alt inspectorat de poliție județean sau la D.G.P.M.B.).

  Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

  De asemenea și completarea dosarelor de recrutare se face personal.

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  4 + 0 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.