vineri, 21 iunie, 2024

Special Arad Logo

  Au început înscrierile la Start-Up Nation 2022. Firmele noi din România pot primi finanțare de până la 200.000 lei

  de - | 19 iulie 2022, 10:43 AM | Business | Naţional

  0

  (foto: Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului)

  Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii românești noi se pot înscrie, începând de marți, 19 iulie 2022, ora 10.00, la programul Start-Up Nation, ediția a treia, prin care statul le promite fonduri nerambursabile de maximum 200.000 de lei fiecare, în anumite condiții, scrie Startupcafe.ro.

  Înscrierile se fac AICI, pe portalul de granturi IMM Recover, începând cu ora 10.00, ora României, a anunțat Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, care derulează programul. Aplicația electronică va fi deschisă timp de 30 de zile lucrătoare, până pe data de 1 septembrie, ora 20.00, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

  Potențialii aplicanți (firme înființate începând cu data de 1 ianuarie 2020) trebuie să-și genereze în prealabil profil de utilizator cu parolă (dacă nu au făcut-o deja). În cadrul etapei de înscriere pentru cei doi piloni – Start-Up Nation România și Start-Up Nation Diaspora – aplicanții, cu profilul, user și parola generate, vor completa, semna electronic, încărca și transmite formularul electronic de înscriere.

  Pentru Start-Up Nation 2022, bugetul alocat schemei de minimis, aprobat prin Legea nr. 317/2021, este de 520.031.000 lei, din care:

  •  500.000.000 lei pentru Pilonul I Start-up Nation România – credite de angajament.

  •  20.031.000 lei pentru Pilonul II Start-up Nation Diaspora – credite bugetare (de plată).

  Un aplicant NU va avea posibilitatea înscrierii pe ambii piloni ai programului.

  Se estimează un număr de 50.000 de beneficiari pentru Pilonul I Start-up Nation România și 5.000 pentru Pilonului II – Start-up Nation Diaspora.

  Schema este valabilă până la 31 decembrie 2027, iar plățile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.

  SUN 3 – condiții de eligibilitate a beneficiarilor

  Firmele românești micro, mici și mijlocii vor putea beneficia de finanțarea Start-Up Nation la ediția a treia dacă îndeplinesc o serie de condții cumulative, printre care:

  a)    sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările  ulterioare;

  b)    sunt IMM, conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).

  c)    sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere;

  d)    au capital social integral privat;

  e)    persoanele care au calitatea de asociați / acționari sau administratori în mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului Program decât cu o singură societate;
  f)    sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;

  g)    codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 1) și autorizat până la momentul plății cererii de rambursare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;

  h)    sunt înființate de către persoane fizice începând cu data de 01 ianuarie 2020, inclusiv;

  i)    nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

  j)

  • (1) Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare, și de 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
  • (2) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim menționat la lit. j alin. (1) după caz, întreprinderea poate beneficia2 , dacă solicită acest lucru, de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis doar pentru acea fracțiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește acest plafon.
  • (3) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.
  • (4) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
  • (5) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012  al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
  • (6) Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent în lei.
  • (7) Pentru fuziunile și/sau a achizițiile ce modifică statutul controlului, în cazul depășirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenței nr. 21/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenței, punerea în aplicare a tranzacției de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obținerea unei decizii de autorizare din partea autorității de concurență.
  • (8) Aspectul poate viza și tranzacțiile de divizare menționate mai sus, în cazul în care activele și/sau întreprinderea cu funcționare deplină rezultate, depășesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenței.
  • (9) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.
  • (10) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

  k)    nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

  l)    nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/ Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;

  m)

  • (1) creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN);
  • (2) În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze sau se suspendă după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maximum 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și condițiile acestora pentru care a primit finanțare;

  n)    Asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării  ajutorului financiar nerambursabile (AFN).

  Atenție! Orice societate cu activitate economică neactualizată conform CAEN Rev. 2 va fi respinsă la finanțare.

  Solicitanții (asociați, acționari sau întreprinderi) pot beneficia de finanțarea nerambursabilă obținută în cadrul Programului Start-up Nation o singură dată pe perioada 2017-2027.

  Mai multe detalii, pe Startupcafe.ro

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  4 + 5 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.